Cloud Basic работи върху съществуващи доставчици на "облачни" услуги

Cloud Basic е платформа, разположена върху наличната вече ИТ инфраструктура в "облака"

Това води до следните предимства:


  1. Интегрирането на данните и софтуера става изключително лесно и по-бързо.
  2. Внедряват се много по-бързо нови приложения, само за част от времето, нужно за разработката им чрез използването на стандартните средства и методи.
  3. Не е необходимо потребителят да притежава специални познания или ползва високоплатени ИТ специалисти.

За разлика от досегашните приложения за услуги в "облака", които предлагат да оптимизират използваната ИТ инфраструктура, Cloud Basic платформата е разположена върху наличната вече ИТ инфраструктура в "облака".


Платформата Cloud Basic е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на приложението се носи от „Клауд Бейсик България” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”